Just-Access-banners-Faris_about-the-campaign

کمپین “دسترسی” کمپینی بین المللی است برای تضمین دسترسی مردم ایران به دارو، کالاهای ضروری و اقلامی که خارج از شمول تحریمها قرار دارند. بر این اساس ما به اختصار تاثیرات تحریمهای اقتصادی در ایران را برشمرده ایم و راه حلی برای از میان برداشتن مشکلاتی که این تحریمها برای خانواده های ایرانی ایجاد کرده اند را ارائه کرده ایم.

این کمپین بر آثار غیر مستقیم و سهوی این تحریمها بر زندگی مردم ایران متمرکز شده است. هدف ما متقاعد ساختن کمیسیون اروپا برای گشایش یک خط اعتباری پرداخت است تا ایرانیان بتوانند از این طریق کالاهای بشردوستانه، دارو و سایر مایحتاج ضروری خویش را خریداری کنند.

ما معتقدیم فشار ناشی از تحریمها بیشتر از قشر ضعیف جامعه وارد شده است. بسیاری از بیماران سرطانی و مزمن درمان خویش را رها کرده اند. بخشی از این فشارها با امکان پذیر شدن نقل و انتقالات مالی بین المللی کاهش می یابد.

علاوه بر آن، باید این اطمینان حاصل شود  تحریمهای اعمال شده صرفا علیه دولت ایران است.اما در حال حاضر تحریمها باعث افزایش شدید محصولات دارویی و هزینه های درمانی شده است.

تحریمهای اقتصادی با رویکرد فعلی همچنین به توان بالقوه نیروهای اجتماعی تحول خواه و اصلاح طلب ضربه زده است. فعالان مدنی از یک سو با فشار و سرکوب حکومت دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر زیر فشارهای تحریمهای غرب قرار دارند.

ایران در حال حاضر با چند تحریم مواجه است:

۱- تحریمهایی که بر ناقضان حقوق بشر در ایران وضع شده است و بیشتر بر مسدود ساختن فعالیتهای مالی و  تردد آنان به اتحادیه اروپا متمرکز شده است
۲- تحریم علیه نیروهای مسلح که برای محدود ساختن توان نظامی سپاه پاسداران طراحی شده است
۳- تحریمهایی که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای وضع شده است.
۴- تحریمهای اقتصادی فراگیر که کمتر دولت را هدف قرار داده و بر کل جامعه تاثیرات بوده است

از این رو تحریمهای اقتصادی فراگیر بیشترین فشار و رنج را بر جامعه وارد کرده است.